menü
Košík

Általános szerződési feltételek / Személyes adatok feldolgozása

I. BEVEZETÉS

1. A VESTYS s.r.o. cég ezzel a reklamációs renddel a fogyasztók védelméről és a kihágásokról szóló T.gy. 372/1990 sz. törvény módosításáról szóló T.t. 250/2007 sz. törvény 18 § 1. bek. későbbi módosításai hangzásával összhangban rendben tájékoztatja a fogyasztót (továbbiakban „Ügyfél” vagy „Vásárló”) a hibafelelősségből eredő jogok érvényesítésének feltételeiről és módjáról (továbbiakban „reklamáció”) beleértve azokat az adatokat is, hol érvényesítheti a reklamációját és a jótálláson belüli javításokat.

2. Ezek az általános üzleti feltételek a Fogyasztóvédelmi törvény 18 § 1. bekezdésével összhangban a www.vestys.hu honlapon jól látható, és a fogyasztó számára elérhető helyen vannak közzétéve.

3. Ezen a honlapon a www.vestys.hu internetes üzlet üzemel, amely járművekhez ajánlott autótartozékok, válogatott fogyasztási cikkek és elektronika értékesítését kínálja. A vestys.hu honlap üzemeltetője és a kínált áru szállítója a VESTYS, s.r.o. cég, székhelye Rapatská 911, 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Cégj. szám: 52353851, Adószám: 2120987869, bejegyezve a Nyitra 1 Járásbíróság Cégjegyzékében, s.r.o. szakasz, betét száma: 48067/N

 

II. A SZERZŐDŐ FELEK MEGHATÁROZÁSA:

1. eladó:

VESTYS, s.r.o., székhelye Rapatská 911, 951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE, Cégj. szám: 52353851, Adószám: 2120987869, bejegyezve a Nyitra 1 Járásbíróság Cégjegyzékében, s.r.o. szakasz, betét száma: 48067/N

2. vásárló:

Ügyfél alatt az a felhasználó értendő (minden természetes és jogi személy korlátozás nélkül), akinek lehetősége van a termékek megrendelésére az Üzemeltető honlapján. Átvevő alatt az a természetes vagy jogi személy értendő, akinek a rendelés szerint az Ügyfél küldeményét szánták. Rendeltetési hely alatt az Ügyfél által meghatározott hely értendő, ahová az Üzemeltető köteles a küldemény kézbesítését biztosítani. Küldemény alatt az az áru értendő, amely az Üzemeltető kínálatának részét képezi az internetes üzlet oldalain.

 

III. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1. Az eladó vállalja, hogy a megfelelő típusú és mennyiségű árut szállítja le úgy, ahogy az a megrendelés idején fel volt tüntetve, az ügyfél rendelése alapján a megegyezett áron.

2. A mező kipipálásával a rendelés elküldése előtt a vásárló kifejezi, hogy megismerkedett ezekkel az általános üzleti feltételekkel, a tartalmukat teljes mértékben megértette és egyetért velük.

3. A vásárlás tárgya a megkötött adásvételi szerződés alapján a vásárló rendelésében pontosított áru, a terméket, megnevezését, típusát, mennyiségét, tömegét, méreteit, árát, stb. illetően. 

 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

IV.1. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vásárló, amennyiben természetes személy, köteles közölni az eladóval a vezeték- és keresztnevét, állandó lakhelyének címét az irányítószámmal együtt, telefonszámát és e-mail címét, a megrendelés rendes teljesítésének és kézbesítésének érdekében.

IV.2. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vásárló, amennyiben jogi személy vagy egyéni vállalkozó, köteles közölni az eladóval a cégnevét, székhelyének címét az irányítószámmal együtt, statisztikai számjelét, adószámát, telefonszámát és e-mail címét, a megrendelés rendes teljesítésének és kézbesítésének érdekében. 

IV.3. A vásárló, aki az internetes üzletben regisztrálta magát, személyes adatait bármikor ellenőrizheti és módosíthatja az elektronikus üzlet internetes oldalára való bejelentkezést követően a „Fiókom” részben.

IV.4. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy a személyes adatok védelméről és feldogozásáról, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) 2016/679 sz., 2016 április 27-i törvény 1. cikkelye 6. bek. b) pontja szerint, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/ES irányelvet (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban csak „Rendelet), az eladó, mint az információs rendszer üzemeltetője, az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában a vásárló mint érintett személy személyes adatait annak beleegyezése nélkül fogja feldolgozni, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozását az eladó vásárlóval való szerződést megelőző viszonyban valósítja meg, és a vásárló személyes adatainak feldolgozása az adásvételi szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen, amelyben a vásárló mint az egyik szerződő fél lép fel.

IV.5. A Rendelet 6. cikkelye, 1. bek. f) pontja szerint az eladó a megrendelt termék, ill. szolgáltatás kézbesítése után feldolgozhatja a vásárló személyes adatait, annak jogos érdeke alapján, a direkt marketing céljaira is és a vásárló e-mail címére információkat küldhet az új termékekről, a kínált termékkekel, ill. szolgáltatásokkal kapcsolatos árengedményekről és akciókról, abban az esetben, ha az ügyfél beleegyezett a marketing információk küldésébe.

IV.6. Az eladó kötelezi magát, hogy a vásárló átadott személyes adatait az SZK érvényes jogi előírásaival összhangban használja fel.

IV.7. Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. cikkelye, 1. bek. a) és b) pontja szerint a vásárló személyes adatait kizárólag ezen üzleti és reklamációs feltételekben említett célokra szerzi majd meg.

IV.8. Az eladó kijelenti, hogy az ezen üzleti és reklamációs feltételekben nem szereplő, egyéb célokra a vásárló személyes adatait mindig kiejezetten az adekvát jogalapon szerzi majd meg, és egyúttal garantálja, hogy ezek a személyes adatok kizárólag olyan módon kerülnek feldolgozásra és felhasználásra, amely megfelel annak a célnak, amelyre ezek összegyűjtésre kerültek és nem fogja ezeket egyesíteni olyan személyes adatokkal, amelyeket más célra szereztek meg, vagy pedig az adásvételi szerződés teljesítésének céljára.

IV.9. A vásárló a rendelés elküldése előtt felszólításra kerül, hogy a mező kipipálásával a rendelés elküldése előtt igazolja, hogy az eladó elégséges, érthető és összetéveszthetetlen módon megismertette őt a következőkkel:

azonosító adatai, amelyek ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. cikkelyében vannak feltüntetve, s amelyek igazolják az eladó személyazonosságát,

az eladó, ill. a az eladó felelős személyének elérhetőségi adatai,

a személyes adatok feldolgozásának célja, amely az eladó és vásárló közötti adásvételi szerződés megkötésének és a személyes adatok feldolgozásának jogalapja,

hogy a kívánt személyes adatokat az adásvételi szerződés megkötésének céljaira és a megrendelés rendes elintézése és kézbesítése céljából a vásárló köteles átnyújtani,

amennyiben a feldolgozás a 6. cikkely, 1. bek. f) pontján alapul, hogy a jogos érdek, amelyet az eladó követ, a direkt marketing,

a harmadik fél azonosító adatai, amely a vásárlónak a megrendelt árut kézbesítő társaság, ill. a személyes adatok más átvevőinek, vagy a személyes adatokat átvevők kategóriájának azonosító adatai, amennyiben léteznek,

a személyes adatok tárolásának ideje, ill. ennek meghatározásának a kritériumai.

IV.10. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban fogja feldolgozni és olyan módon fog eljárni, amely nem ellentétes a Rendelettel, sem más általánosan kötelező jogi előírással és nem is fogja azokat megkerülni.

IV.11. Az eladó a Rendelettel összhangban a vásárlónak, akinek az adatait feldolgozza, a következő információkat szolgáltatja:

az eladó és adott esetben az eladó helyettesének személyazonossága és elérhetőségi adatai,

az esetleges felelős személy elérhetőségi adatai,

a feldolgozás céljai, amelyekre a személyi adatok szolgálnak, továbbá a feldolgozás jogalapja,

amennyiben a feldolgozás a 6. cikkely, 1. bek. f) pontján alapul, a jogos érdekek, amelyeket az eladó vagy a harmadik fél követ,

a személyes adatok átvevőinek köre, vagy a személyes adatok átvevőinek kategóriái, amennyiben léteznek,

releváns esetben az arról szóló informácó, hogy a megrendelőnek szándékában áll a személyes adatokat átvinni egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe,

a személyes adatok tárolásának ideje, ill. ennek meghatározásának a kritériumai,

információk azon jognak létezésről, hogy az eladótól hozzáférést kérhet a személyes adataihoz és hogy jogában áll azokat helyesbíteni vagy kitörölni vagy a feldolgozásukat korlátozni, vagy jogában áll fellebbezni a feldolgozás ellen, továbbá joga van az adatok átruházására,  

joga van panaszt emelni a felügyelő hatóságnál,

információk arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása törvényes vagy szerződéses követelmény-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény-e, hogy a vásárló köteles-e megadni a személyes adatait, valamint az ilyen adatok megadása elmulasztásának lehetséges következményei,

az automatizált döntéshozatal létezése beleértve a profilalkotást;

A vásárlónak jogában áll, hogy az eladótól megkapja a személyes adatok másolatát, amelyek feldolgozásra kerülnek és ehhez joga van megszerezni az összes említett információt. Bármilyen további másolatért, amelyet a vásárló kér, az eladó a másolat elkészítéséhez szükséges adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számíthat fel.  

IV.12. Amennyiben a vásárló érvényesíti a jogát a IV.10. pont szerint írásban vagy elektronikusan, és a kérelme tartalmából következik, hogy a jogát a pont szerint érvényesíti, a kérelem benyújtottnak tekinthető ezen Rendelet szerint.

IV.13. A vásárlónak jogában áll az eladónál fellebbezni a személyes adatai feldolgozása ellen, amelyekről feltételezi, hogy a direkt marketing céljaira vannak vagy lesznek feldolgozva, beleértve a profilalkotást olyan terjedelemben, amelyben az összefügg ilyen direkt marketinggel. Amennyiben a vásárló kifogásolja az ilyen feldolgozást, az eladó befejezi a személyes adatok feldolgozását a direkt marketing céljaira, attól a naptól kezdve, amikor az ilyen fellebbezés az eladónál kézbesítésre kerül, és az érintett vásárló személyes adatait ilyen célokra nem szabad feldolgozni és nem is fogják feldolgozni.  

IV.14. Ha a vásárlóban gyanú merül fel, hogy a személyes adatai illetéktelenül kerültek feldolgozásra, panaszt nyújthat be erről az SZK Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalánál. Amennyiben a vásárló nem rendelkezik teljes jogképességgel, a jogait a törvényes képviselő érvényesítheti.

IV.15. Az eladó elfogadja a megfelelő intézkedéseket azzal a céllal, hogy a vásárlónak megadja a IV.11. pontban feltüntetett összes információt, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, amelyek világosan és egyszerűen vannak magfogalmazva. Az eladó az információkat elektronikusan vagy a Rendelettel összhangban más eszközökkel szolgáltatja, amelyekről a vásárlóval megállapodást köt.  

IV.16. Az intézkedésekről szóló információkat, amelyeket a vásárló kérelme alapján fogadtak el, az eladó a vásárlónak felesleges késedelem nélkül szolgáltatja, minden esetben a kérelem kézbesítésétől számított egy hónapon belül.

IV.17. Az eladó ezennel értesíti a vásárlót, hogy a megkötött szerződés teljesítésének címén, a személyes adatok feldolgozása során feltételezhetően az alábbi harmadik feleknek, ill. átvevő feleknek lesznek hozzáférhetővé téve a vásárló személyes adatai:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye: Technická 7, 821 04 Bratislava, stat. sz.: 35834498, bejegyezve a Pozsony 1 Járásbíróság Cégjegyzékébe, Sro szakasz, 26367/B sz. betét

Csomagküldő.hu Kft., székhelye: Vízimolnár utca 10 6/54., 1031 Budapest, cégjegyzékszáma 01-09-202186, adószáma 25140550-2-41  

Magyar Posta Zrt., Dunavirág utca 2-6., 1138 Budapest, stat. sz.: 10901232-5310-114-01  Adóigazgatási szám: 10901232-2-44 


IV.18. A vásárló a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a következőket igényelheti az eladótól:

1. igazolás arról, hogy a személyes adatai feldolgozásra kerültek-e vagy sem

2. személyes adatai feldolgozásának célja

3. közérthető formájú információk a személyes adatai feldolgozásáról az információs rendszerben, annak állapotáról a következő terjedelemben:

o az eladó és az eladó helyettesének, amennyiben kinevezték, azonosító adatai

o a közvetítő azonosító adatai; ez nem érvényes, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a Személyes adatok védelméről szóló törvény 8. §-a szerint jár el

4. közérthető formájú, pontos információk a forrásról, amelyből a feldolgozandó személyes adatok megszerzésre kerültek

5. személyes adatainak közérthető formájú példánya, amely a feldolgozás tárgyát képezi,

6. kiegészítő információk, amelyek a személyes adatok feldolgozásának minden körülményére és feltételére való tekintettel szükségesek ahhoz, hogy a vásárló számára garantálják a jogait és a jogilag védett érdekeit főleg a következő terjedelemben:

o a kívánt személyes adatok szolgáltatásának önkéntességéről vagy kötelezettségéről szóló tájékoztatás; amennyiben az eladó a vásárló személyes adatait a vásárló beleegyezése alapján, a Személyes adatok védelméről szóló törvény 11. §-a szerint szerzi meg, közli vele a beleegyezés érvényességének idejét is, és ha a vásárlónak a személyes adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége közvetlenül a Európai Unió nemzetközi szerződésének jogilag kötelezően kivitelezhető aktusából adódik, amely a Szlovák Köztársaság számára kötelező, vagy a törvényből, az eladó közli a vásárlóval a jogalapot, amely ezt a kötelezettséget megszabja, és tákékoztatja a személyes adatok szolgáltatása elutasításának következményeiről  

o a harmadik felekről szóló információk, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik a számukra,

o vevőkör, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat a rendelkezésükre bocsátják,

o a közzététel formája, amennyiben a személyes adatokat közzé kell tenni

o harmadik országok, ha feltételezhető vagy nyilvánvaló, hogy megvalósul a személyes adatok átvitele ezekbe az országokba

7. a helytelen, hiányos vagy elavulttá vált személyes adatainak helyreigazítása, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik,

8. a személyes adatainak megsemmisítése, ha teljesült a feldolgozásuk célja; ha a feldolgozás tárgyát személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, kérvényezheti a visszaszolgáltatásukat,

9. a személyes adatainak megsemmisítése, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik, ha a Személyes adatok védelméről szóló törvény vagy az SZK más érvényes jogi előírásának megsértésére került sor.

IV.19. A vásárlónak ingyenes írásbeli kérelem alapján jogában áll az eladónál kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen, a jogos indokok megnevezésével vagy a jogaiba és a jogilag védett érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásról szóló bizonyíték felmutatásával, amelyek konkrét esetben az adatok ilyen módon történő feldolgozásával megsérülhetnek; ha ezt jogi indokok nem akadályozzák és bizonyítást nyer, hogy a vásárló kifogása jogos, az eladó köteles a személyes adatokat, amelyek feldolgozását a vásárló elutasította, felesleges késedelem nélkül blokkolni és azonnal megsemmisíteni, ahogy ezt a körülmények engedik. 

IV.20. A vásárlónak írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügy nem tűr halasztást, joga van az eladónál bármikor fellebbezni és nem köteles az eladó határozatához alkalmazkodni, amely számára jogi következményekkel járna, vagy jelentős hatással, amennyiben az ilyen határozat kizárólag a személyes adatainak automatizált feldolgozása intézkedéseinek alapján került kiadásra. A vásárlónak jogában áll az eladótól kérvényezni a kiadott határozat átvizsgálását, a feldolgozás automatizált formájától eltérő módon, miközben az eladó köteles eleget tenni a vásárló kérelmének, azáltal, hogy a határozat átvizsgálás során döntő szerepe illetékes személynek lesz; az átvizsgálás módjáról és a vizsgálat eredményéről az eladó tájékoztatja a vásárlót. A vásárlónak erre nincs joga abban az esetben, ha ezt külön törvény határozza meg, amelyben a vásárló jogos érdekeit biztosító intézkedések kerülnek szabályozásra, vagy ha a szerződéskötést megelőző viszonyok keretein belül, vagy a szerződéses viszonyok fennállásának idején az eladó olyan határozatot adott ki, amellyel eleget tett a vásárló követelményének, vagy az eladó a szerződés alapján más megfelelő intézkedéseket fogadott el a vásárló jogos érdekeinek biztosítására.

IV.21. Amennyiben a vásárló a jogát írásban érvényesíti és a kérelme tartalmából következik, hogy érvényesíti a jogát, a kérelem ezen törvény szerint benyújtottnak tekinthető; az elektronikus postán vagy postán benyújtott kérelmet a vásárló írásban kézbesíti legkésőbb az elküldésétől számított három napon belül. 

IV.22. Ha a vásárlóban felmerül a gyanú, hogy a személyes adatai jogtalanul kerülnek feldolgozásra, erről jelentést tehet a Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnál. Ha a vásárló nem rendelkezik teljes jogképességgel, a jogait a jogi képviselője érvényesítheti.

IV.23. Az eladó köteles írásban elintézni a vásárló kérelmét, ill. megfelelni a vásárló követelményeinek a Személyes adatok védelméről szóló törvény szerint, és írásban tájékoztatni őt legkésőbb a kérelem vagy követelmény kézhezvételétől számított 30 napon belül.

IV.24. A vásárló jogainak korlátozását a Személyes adatok védelméről szóló törvény 28. §, 2. bek. szerint az eladó késedelem nélkül írásban jelenti az érintett személynek és a Személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalnak.

 

V. A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA:

A megrendelés elküldése előtt az ügyfél eldönti az ismeretei és felelőssége alapján, hogy a kiválasztott termék alkalmas-e szükségletei fedezésére (pl. a forgalmi rendszám felett található fényforrás alakjának és méretének, a csomagtartó fogantyújának ellenőrzése, a kamera megfelelősége az autóban található eredeti motorhoz, stb.). A Vestys.hu képviselői és alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek a megrendelt termék önálló kiválasztásáért és alkalmasságáért, amennyiben ezt nem előzi meg e-mailes levélváltás a műszaki csoportunkkal.  

A fogadott rendelés igazolását a rendszer automatikusan megküldi e-mailben, a megrendelés beérkezésétől számított 15 percen belül. Abban az esetben, ha ezt az e-mailt 15 percen belül nem kapná meg, ellenőrizze, kérem, a levélszemét (SPAM) mappát is. A küldemény futárszolgálattal való elküldésének napján erről szintén tájékoztatást kap e-mailben. A megadott e-mail címre szükség esetén az összes további információt megküldjük a rendelésével kapcsolatban. 

 

VI.  SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK ÉS FELTÉTELEK:

Az árut a DPD futárszolgálat, a Csomagküldő vagy a Magyar Posta szállítja - az ügyfél kívánsága szerint. Az áru szállítási ideje a szállítás típusától függ, amelyet az áru rendelése során választottak. Ha a megrendelt áru ki van fizetve, vagy utánvéttel rendelték meg, és raktáron van, az árut munkanapon belül 12:00 óráig kézbesítik, a következőképpen:

DPD futárszolgálat – a szállítási határidő 2-3 munkanap

Csomagküldő – a szállítási határidő 2-3 munkanap

Magyar Posta – a szállítási határidő 2-5 munkanap

Ha a megrendelt áru ki van fizetve, vagy utánvéttel rendelték meg, és nincs raktáron, a vásárlót haladéktalanul tájékoztatjuk a termék szállításának időpontjáról, legkésőbb azonban 3 munkanapon belül.

Minden küldeményhez eredeti adózási dokumentumot (számlát) mellékelünk, amely egyúttal garancialevélként is szolgál. A termék, amely a vásárló saját megrendelésének eredménye (a szokásos ajánlaton kívüli termék, vagy az ügyfél saját szükségletei szerint módosított termék) más határidők szerint kerülhet kézbesítésre, mint ahogy ezen üzleti feltételekben áll. A termék kézbesítéséről azonban a vásárló előre tájékoztatva lesz e-mailben vagy telefonon. 

Minden akció addig érvényes, amíg a készlet tart, hacsak a konkrét terméknél nincs más feltüntetve.

Amennyiben az eladó és a vásárló az adásvételi szerződésben másképp nem egyeztek meg, az eladó köteles a tárgyat késedelem nélkül a vásárlónak kézbesíteni, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Ha az eladó a kötelezettségét nem teljesítette, vagyis nem kézbesítette a tárgyat az első mondat szerint, a vásárló felszólítja őt, hogy a tárgyat az általa nyújtott kiegészítő ésszerű határidőn belül kézbesítse. Ha az eladó a tárgyat ebben a kiegészítő ésszerű határidőben sem kézbesíti, a vásárlónak joga van elállni a szerződéstől.

A képernyőn látható szín eltérhet a valódi színárnyalattól, amelyet a vásárló a valóságban észlelhet. A színárnyalatok ábrázolása többek között függ az ábrázoló képernyő minőségétől, ill. más alkalmazott ábrázoló berendezéstől.

 

VII. FIZETÉSI MÓDOK

A rendelés befejezésénél több fizetési módot is kínálunk:

1. KÁRTYÁS FIZETÉS

A bankkártyás fizetés a Tatra banka a.s. fizetési átjáróján keresztül zajlik. Minden hitelkártya információ a CardPay által védett. Az egész folyamat e-shopunkon kívül történik. A kifizetést követően vissza lesz irányítva a www.vestys.hu oldalra, és megjelenik a rendelés fogadásának igazolásáról szóló információ.

2. ONLINE FIZETÉS INTERNETBANKINGON KERESZTÜL - TrustPay

A termékért fizethet átutalási megbízással az Ön bankjának biztonságos oldalán, a fizetéssel kapcsolatos, automatikusan előre kitöltött adatokkal (összeg, az átutalás egyedi azonosítója). Az adatival nem kerülünk kapcsolatba, csupán a tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről kapunk információt.

3. PayPal FIZETÉS

A rendelését biztonságosan PayPal számla segítségével is kifizetheti.

4. FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL

Rendelését átutalással is kifizetheti a OTP Bank Nyrt. bankban található számlánkra. A fizetési adatokat az e-mail címére küldjük, a rendelés visszaigazolásával együtt. Partnerek közti egyedi azonosítóként a rendelés számát kell megadni. A kifizetés fogadását követően rendelését azonnal feladjuk.

7. UTÁNVÉT

A terméket készpénzben a futárnál, a postafiókban vagy a csomagküldőnél fizetheti ki, a küldemény átvételénél.

Amennyiben a Magyar Posta kézbesítője nem találja Önt a megadott címen, akkor a postaládájában értesítést helyez el a küldemény érkezéséről, amelyet Ön közvetlenül a postahivatal ablakánál vehet át és fizethet ki.

 

VIII. SZÁLLÍTÁSI DÍJAK:

Magyar Posta - 23 000 Ft. feletti megrendelés esetén INGYENES. A 22 990 Ft.-ig terjedő értékű megrendelés esetén a postaköltség 1000 Ft. 

- DPD futárszolgálat - postaköltség 1400 Ft. 

Csomagküldő  - postaköltség 800 Ft. 


IX. BIRTOKBAVÉTEL ÉS AZ ÁRUSÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK ÁTSZÁLLÁSA:

IX.1. A termék megállapodott helyen történő átvételével a termékre vonatkozó tulajdonjog a vásárlóra száll át. A vásárló, aki nem felel meg a felhasználó a Törvény 2. §-a a) pontjában feltüntetett definíciójának, a termékre vonatkozó tulajdonjogot csak a termék teljes vételárának maradéktalan kifizetésével szerzi meg. 

IX.2. Az árusérülés veszélye a vásárlóra akkor száll át, amikor a vásárló vagy a vásárló által felhatalmazott harmadik fél átveszi a terméket az eladótól vagy annak helyettesétől, akit megbíztak a termék kézbesítésével, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor erre akkor kerül sor, amikor az eladó lehetővé teszi a vásárló számára a termékkel való rendelkezést és a vásárló a terméket nem veszi át.  

 

X. FELELŐSSÉG AZ ÁRU HIBÁIÉRT ÉS JÓTÁLLÁS:

A vásárló köteles az árut közvetlenül az átvételét követően szemrevételezni. Amennyiben a termék csomagolásának mechanikai sérülését észleli, a vásárló köteles ellenőrizni az áru állapotát, és sérülés esetén feljegyzést készíteni a sérülésről a fuvarozó jelenlétében. A szállítás során keletkezett sérülésekért a szállító felel, mivel az összes áru biztosítva van. Az elkészített feljegyzés alapján a káresemény szállítóval való lezárását követően az ügyfélnek megfelelő kedvezményt nyújtunk, vagy kiszállítunk egy új terméket.

A termék olyan mechanikai sérüléseinek reklamációját, amelyek nem voltak nyilvánvalóak a küldemény átvételekor, azonnal érvényesíteni kell az észrevételt követően, azaz azonnal a termék első használatát követően. Az ilyen típusú későbbi reklamációkat csak akkor lehet elismerni, ha a vásárló igazolja, hogy az áru már az átvételekor is rendelkezett a reklamált hibákkal. Az első használat előtt a vásárló köteles áttanulmányozni a jótállás feltételeit a felhasználói útmutatóval együtt, és ezt követően köteles azokat betartani. A jótállás nem terjed ki a tárgyak (vagy azok részei) szokványos elhasználódására, amit a használatuk okozott. 

A jótállás nem vonatkozik a következő hibákra:

1. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, hiányosságokra, rendellenességekre és sérülésekre, amelyek a használat, az elhasználódás, helytelen használat, nem megfelelő beszerelés, vagy a termék helytelen kezelése következtében keletkeztek, az ügyfél részéről

2. A termék használat okozta sérülése. A természetes elhasználódás például a kopás és a karcolás.

3. A termék a beszerelésre vonatkozó utasítások vagy a kellő gondosság be nem tartásából eredően vált károsodottá.

4. A reklamált terméknek teljesnek kell lennie.

 

Jótállás:

Minden árura 24 hónapos jótállást nyújtunk, eltérő rendelkezés hiányában, és az az áru vásárló általi átvételének napjával kezd el telni. Szükség esetén jótállási időn kívüli szervizt is biztosítunk. A jótállási időn belüli és kívüli javítások szervizhelyeiről szükség esetén kérésre telefonon vagy az info@vestys.hu e-mail címen nyújtunk tájékoztatást.

 

XI. REKLAMÁCIÓK:

 

Az áru reklamációjára a polgári törvénykönyv, valamint a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései érvényesek. A reklamációkat fölösleges késedelem nélkül kell érvényesíteni.

Ha az áru reklamációjával kapcsolatban kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben az info@vestys.hu címen vagy telefonon, lásd az elérhetőségeket.


A reklamáció menete:

A vásárló köteles jelenteni a reklamációt, vagy a termék visszaküldését az eladó vevőszolgálatának az info@vestys.hu e-mail címen, vagy telefonon még a termék elküldése előtt. A vevőszolgálat sok félreértést, illetve a termék beszerelésénél felmerülő tévedést meg tud oldani, és mindent a helyes mederbe terelni. 

1. A vásárló köteles kitölteni a reklamációs űrlapot, amely a honlapunkon a reklamációk részben letölthető, és amelyen feltünteti a vezeték- és keresztnevét, címét, tel. számát, a rendelés számát, az áru átvételének időpontját és az áru reklamált hibájának leírását.

2. A vásárló köteles az eladónak elküldeni a számla másolatát, amely egyúttal garancialevélként is szolgál, és amelyet a megrendelt áruval együtt kapott kézhez.

3. A reklamált terméket helyezze a tőlünk kapott csomagolóanyagba. A terméket óvja a károsodástól! A visszaküldött termék legyen tiszta, sértetlen, az elhasználódás jelei nélkül. Mellékelje a szükséges iratokat is! Az utánvéttel küldött terméket nem vesszük át. Ajánljuk, hogy biztosítsa be a visszaküldött terméket.  


Küldje el nekünk:

a terméket, ha lehetséges az eredeti csomagolásában

a kitöltött reklamációs űrlapot

a számla másolatát, amely egyúttal garancialevélként is szolgál

4. Amennyiben a reklamációt futárszolgálattal küldi, a futárszolgálattal kötött szerződésünk alapján módunkban áll a reklamált árut a dokumentációval a gépkocsivezető jelenlétében ellenőrizni. A nem megfelelő módon biztosított áru kézbesítése a kötelező dokumentáció nélkül az Ön által választott más futárszolgálattal, bonyolíthatja a reklamáció átvételét abban az esetben, ha ez a futárszolgálat nem teszi lehetővé számunkra az átvételnél az ellenőrzés elvégzését.

5. A vásárló köteles az eladónak elküldeni a számla másolatát, amely egyúttal garancialevélként is szolgál, és amelyet a megrendelt áruval együtt kapott kézhez (a számla vásárlási bizonylatként szolgál reklamáció esetén is).

A jótállás nem vonatkozik az áru mechanikai sérülésére, amelyeket a vevő okozott, az áru nem megfelelő, ill. alkalmatlan körülmények közötti használatára, a durva bánásmódra, az áruról való gondoskodás elhanyagolására, a szakképzetlen szerelésre, az áru helytelen kezelésére és használatára, az áru nem megfelelő ápolására, a helytelen telepítésére.

Minden jogosan érvényesített javítás a jótállási időn belül térítésmentes. A jótálláson belüli ingyenes javításra való jog akkor is megszűnik, ha a termékbe a jótállási időszakon belül az arra jogosult személyen kívüli más személy szakképzetlen módon beleavatkozott. Az eladó egyúttal fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen áruért ne fizessen vissza pénzt és ne cserélje be azt másik árura.

Az eladó a reklamációról azonnal dönt, bonyolultabb esetekben 3 munkanapon belül. Indokolt esetekben, különösen ha a termék összetett műszaki elbírálására van szükség, legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül. E határidő lejártát követően a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

Az eladó köteles a reklamáció elintézéséről írásbeli dokumentumot kiadni legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül.

 

Az eladó köteles a reklamációt elintézni, és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módok valamelyikén:

1. a javított áru átadásával,

2. az áru cseréjével,

3. az áru vételárának visszafizetésével,

4. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru árából,

5. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

A vásárlónak a jótállás érvényesítésére csak olyan hibás áru esetén van joga, amelynek hibáit a gyártó, szállító vagy eladó okozta, és amelyre a jótállás vonatkozik és a megvásárlása az eladónál valósult meg. Egyéb esetekben az eladó nem fogja tudni megjavítani a sérült árut a jótállás keretén belül, és abban az esetben, ha a vásárló erre a tényre való figyelmeztetést követően kéri az áru megjavítását, köteles lesz az eladónak kifizetni a szolgáltatás megvalósításával és az ilyen áru javításával összefüggő költségeket.

Az eladó a reklamáció elintézéséről a vásárlót írásban vagy e-mailben tájékoztatja a vásárló címén.

A reklamáció elintézésével a jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció időtartamával. Amennyiben a reklamáció a törvényes jótállási határidőn belül az áru új árura való cseréjével intéződött el, a jótállási idő a reklamáció elintézésének időpontjától kezd el ismételten telni.

A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre a szerződés megkötésének időpontjában felhívták a vásárló figyelmét, vagy amelyekről a körülményeket figyelembe véve tudnia kellett a szerződés megkötése során.

Az eladó köteles a reklamáció érvényesítése során a fogyasztónak igazolást kiadni. Ha a reklamáció a távközlési eszközök segítségével kerül érvényesítésre, az eladó köteles a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást azonnal kézbesíteni a fogyasztónak, ha az igazolás azonnal nem kézbesíthető, azt fölösleges késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló irattal együtt. A reklamáció érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van a reklamáció érvényesítését egyéb módon igazolni.

Az eladó köteles a reklamációkról nyilvántartást vezetni és kérésre azt bemutatni a Szlovák Kereskedelmi Felügyeletnek betekintés céljaira. A reklamációk nyilvántartásának tartalmaznia kell a reklamáció érvényesítésének időpontja adatait, a reklamáció elintézésének időpontját és módját, és a reklamáció érvényesítési dokumentumának sorszámát.

A reklamáció elintézése nem érinti a vásárló kártérítésre való jogát egyedi jogi előírás szerint.


XIII. A RENDELÉS TÖRLÉSE:

Minden rendelést a rendelés napján 12:00 óráig törölhet, ha a rendelés fogadása 12:00 óráig megtörtént, vagy 12:00 óráig, ha a rendelést előző nap 12:00 óra után fogadták e-mailben az info@vestys.hu címen, vagy telefonon a +421 0000000 számon, mégpedig indok megadása nélkül. Elég megadni a nevét, e-mail címét, a rendelés számát és a rendelt áru leírását.

Az eladónak joga van a rendelést törölni, amennyiben a készleteket kiárusította vagy ha az áru hiánya miatt nem képes a vásárlónak a jelen üzleti feltételekben megadott határidőben leszállítani, vagy az internetes üzletben feltüntetett áron, amennyiben a vásárlóval nem egyezik meg pótteljesítésben. A rendelés törléséről a vásárlót telefonon vagy e-mailben értesítik.

Amennyiben a vásárló a törölt rendelés árujáért már kifizette a vételár egészét vagy részét, ezt az összeget a rendelés törlésétől számított 15 napon belül készpénzmentes átutalással az általa megadott számlaszámra vagy postai utalvánnyal visszafizetik a részére.

 

XIV. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS A VÁSÁRLÓ ÁLTAL, AKI A FOGYASZTÓ

A fogyasztó az adásvételi szerződéstől a távértékesítésre érvényes T.t. 102/2014 sz. fogyasztóvédelmi törvény 7 § értelmében (továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén”) az áru átvételétől számított 14 napon belül indok megadása nélkül jogosult elállni, amennyiben az eladó időben és rendben teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a „Fogyasztóvédelmi törvény távértékesítés esetén” 3 §-val összhangban. A fogyasztónak joga van ezen határidőn belül az árut kicsomagolni és kipróbálni, hasonló módon mint a klasszikus üzletben tenné, mégpedig az áru jellege, jellemzői és működése megállapításához szükséges mértékben. A fogyasztó felelős az áru bármilyen értékcsökkenéséért. A kipróbálás tehát nem azt jelenti, hogy az áru használatát elkezdi, majd néhány nap múlva visszaadja az eladónak.

A vásárló az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgyát áru vásárlása képezi, még a szerződéstől való elállásra kijelölt határidő kezdete előtt is elállhat.

A fogyasztó felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru tulajdonságainak és működőképességének a megállapításához szükséges bánásmód keretén túl való bánásmód következtében keletkezett.

Az árut az esetleges ajándékokkal együtt szükséges visszaszolgáltatni. Az áru eladónak való visszaküldésének költségeit a vásárló állja. A küldeményt, amelyet Ön küld nekünk, Ön fizeti. Javasoljuk, hogy az árut biztosítsa. Utánvéttel küldött küldeményeket nem veszünk át. Kérjük, hogy az árut eredeti csomagolásban, használatlan és sértetlen állapotban küldje vissza a tartozékokkal együtt (a vásárlás eredeti bizonylata, garancialevél (ha a része volt), használati útmutató, stb.). Az áruról való ésszerű gondoskodást fenn kell tartani. Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a küldemény elvesztéséért vagy sérüléséért.

Az eladó köteles fölösleges késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésének napjától számított 14 napon belül visszatéríteni a vásárlónak az összes kifizetést, amelyet tőle az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott, beleértve a szállítási, kézbesítési, postaköltségeket, valamint egyéb költségeket és illetékeket is. Ez nem vonatkozik a további költségekre, ha a vásárló az eladó által kínált kézbesítés legolcsóbb típusától eltérő kézbesítést választott, sem a kiegészítő szolgáltatások költségeire, ha azok a szerződés tárgyát képezték és azok teljes mértékű teljesítésére sor került. (A szerződéstől való elállásnál az áruszállítás költségeit is visszafizetjük az általunk nyújtott kézbesítés legolcsóbb szokványos mértékében, azaz szokványos postadíj a Magyar Posta segítségével való kézbesítésnél).

Az eladó nem köteles a vásárlónak visszafizetni a kifizetéseit az üzleti és reklamációs feltételek e pontja szerint még azelőtt, hogy az árut számára kézbesítik vagy amíg a vásárló nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy az árut személyesen vagy általa megbízott személy által veszi át.

A fogyasztó köteles a szerződéstől való elállásnál az árut legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszaküldeni.

Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, megszűnik az elejétől fogva az összes többi kiegészítő szerződés is, amely azzal az adásvételi szerződéssel összefügg, amelytől a vásárló elállt.

 

XV. AZ ADOTT TERMÉKNÉL FELTÜNTETETT MÉRETEK:

A termék összes mérete a termék legvastagabb és legszélesebb helyén van mérve. Az eladó nem felelős ennek a mérési rendszernek a nem megfelelő megértéséért.

 

XVI. BELEEGYEZÉS AZ ÜZLETI FELTÉTELEKBE ÉS A REKLAMÁCIÓS RENDBE:

A vásárló a rendelés elküldése előtt felszólításra kerül, hogy a mező kipipálásával erősítse meg, hogy megismerkedett ezekkel az üzleti feltételekkel, elolvasta azokat és tartalmukat megértette, és teljes mértékben egyetért velük.

 

XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Az Üzemeltető és Ügyfelek között létrejövő valamennyi jogviszonyra az SZK jogi előírásai érvényesek. Az ebben az Üzleti Feltételekben nem tárgyalt ügyekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A Vestys.hu oldalon megvalósított vásárlás során a Vásárló oldaláról feltételezik az internet műszaki lehetőségeinek ismeretét és a technológia feltételezte lehetséges problémák elfogadását.

2. Az Eladó nem felel a Vestys.hu oldalhoz való hibás csatlakozás okozta károkért. A számítógép védelme, illetve a számítógépben található adatok védelme a Vásárlót terheli.

3. Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a Vestys.hu oldalon feltüntetett információk előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek.

4. Az Eladó nem vállal felelősséget más féllel szemben a közvetlen, közvetett vagy rendkívüli károkért, amelyeket a Vestys.hu oldalról származó információk felhasználása okoz.

5. Az Eladó bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a Vestys.hu oldalon feltüntetett terméket vagy a termék megnevezését.

6. Az Eladó fenntartja ezen Általános Üzleti Feltételek bármikor történő megváltoztatásának és/vagy kiegészítésének jogát. Ezen Üzleti Feltételek változásai és/vagy kiegészítései a Vestys.hu oldalon való közzétételük napjával lépnek életbe.

7. A szerződő felek megállapodtak, hogy minden vitát, amelyek a szerződés vagy kapcsolódó szerződések alapján fennálló jogviszonyokból keletkeznek közöttük, beleértve az ezen szerződés érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatos vitákat, elsődlegesen egyezségen alapulva rendeznek.

8. Az elektronikus megrendelés Eladónak való elküldésével a Vásárló egyúttal igazolja az Eladó Üzleti Feltételeibe való beleegyezését is.


Az üzlet üzemeltetéséért felelős személy utó- és családneve, valamint az e-mail címe: Jozef Kalis, info@vestys.hu

Ezek az Üzleti Feltételek 2019. május 10-től érvényesek.